Klauzula porządku publicznego Zobacz większe

Klauzula porządku publicznego

Nowy

AutorDariusz P. Kała
Miejsce i rok wydania: Lublin 2018
Stron266
ISBN978-83-8061-549-6
Format: B5

Więcej szczegółów

4 Przedmioty

40,19 zł

40,19 zł

Więcej informacji

Część I
Klauzula porządku publicznego w kodeksie postępowania cywilnego

Rozdział I. Zagadnienia ogólne
1. Występowanie klauzuli porządku publicznego w kodeksie postępowania cywilnego
2. Geneza klauzuli porządku publicznego
3. Rys historyczny klauzuli porządku publicznego w kodeksie postępowania cywilnego
3.1. Postępowanie ze skargi kasacyjnej
3.2. Postępowanie ze skargi o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia
3.3. Postępowanie ze skargi o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego postanowienia w postępowaniu nieprocesowym
3.4. Przeprowadzanie dowodów i doręczenia
3.5. Uznawanie orzeczeń sądów państw obcych
3.6. Ugody
3.7. Skarga o uchylenie wyroku sądu polubownego
3.8. Postępowanie o uznanie i stwierdzenie wykonalności wyroku sądu polubownego lub ugody przed nim zawartej
3.9. Wnioski
4. Definicja legalna klauzuli porządku publicznego
5. Funkcja klauzuli porządku publicznego
5.1. Funkcja ochronna
5.2. Funkcja kontrolna
5.3. Funkcja wewnętrzna
5.4. Funkcja zewnętrzna
6. Kontrola merytoryczna w świetle klauzuli porządku publicznego
6.1. Zakres kontroli ze względu na podmiot
6.2. Zakres kontroli ze względu na przedmiot
6.3. Kontrola w sądownictwie polubownym
6.3.1. Kontrola wyroku sądu polubownego
6.3.1.1. Konieczność dokonywania kontroli z urzędu
6.3.1.2. Wpływ zakresu kontroli na powszechność korzystania z arbitrażu
6.3.1.3. Zakres kontroli
6.3.1.4. Kontrola ustaleń faktycznych w świetle doktryny prawa
6.3.1.5. Kontrola ustaleń faktycznych w świetle judykatury
6.3.1.6. Stanowisko własne
7. .Występowanie klauzuli porządku publicznego w prawie krajowym wybranych państw europejskich
7.1. Prawo niemieckie
7.2. Prawo francuskie
7.3. Prawo angielskie
7.4. Wnioski

Rozdział II. Charakter prawny klauzuli porządku publicznego
1. Klauzula porządku publicznego jako klauzula generalna
1.1. Pojęcie klauzuli generalnej
1.2. Rys historyczny klauzul generalnych
1.3. Cechy klauzuli generalnej
1.4. Funkcje klauzul generalnych
1.5. Kwalifikacja klauzuli porządku publicznego
2. Klauzula porządku publicznego a inne zwroty ustawowe
2.1. Praworządność
2.2. Interes społeczny
2.3. Interes publiczny
2.4. Porządek publiczny
2.5. Polski porządek prawny
2.6. Wnioski

Rozdział III. Koncepcje teoretycznoprawne klauzuli porządku publicznego
1. Klauzula zasad współżycia społecznego
1.1. Występowanie zasad współżycia społecznego w systemie prawa
1.2. Geneza i historia umieszczenia zasad współżycia społecznego w prawie polskim
1.3. Zasady współżycia społecznego jako klauzula generalna
1.4. Treść klauzuli zasad współżycia społecznego
1.5. Koncepcje stosowania klauzuli zasad współżycia społecznego
1.5.1. Podstawy aksjologiczne
1.5.2. Koncepcja normatywna i sytuacjonistyczna w doktrynie prawa
1.5.2.1. Rys historyczny konkretyzowania zasad współżycia społecznego przez Sąd Najwyższy
1.5.2.2. Normatywna koncepcja zasad współżycia społecznego
1.5.2.3. Sytuacjonistyczna koncepcja zasad współżycia społecznego
1.5.2.4. Wnioski
1.5.3. Koncepcja normatywna i sytuacjonistyczna w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego
1.5.4. Koncepcja normatywna i sytuacjonistyczna w orzecznictwie Sądu Najwyższego
1.6. Wnioski
2. Konkretyzacja klauzuli porządku publicznego a zasady współżycia społecznego
2.1. Podobieństwo klauzuli porządku publicznego i klauzuli zasad współżycia społecznego
2.2. Sformułowanie sytuacjonistycznej koncepcji klauzuli porządku publicznego
2.3. Sformułowanie normatywnej koncepcji klauzuli porządku publicznego
2.4. Sformułowanie własnego stanowiska

Rozdział IV. Stosowanie klauzuli porządku publicznego
1. Wykładnia definicji legalnej klauzuli porządku publicznego
1.1. Rola nauki prawa w kształtowaniu treści klauzuli porządku publicznego
1.2. Rola judykatury w kształtowaniu treści klauzuli porządku publicznego
1.3. Klauzula porządku publicznego jako wyjątek
1.4. Wykładnia językowa definicji legalnej klauzuli porządku publicznego
1.4.1. Podstawowe zasady
1.4.2. Zasady prawa
1.4.3. Porządek prawny
1.4.4. Rzeczpospolita Polska 
1.4.4.1. Demokratyczne państwo prawne
1.4.4.2. Terytorium Rzeczpospolitej Polskiej
2. Zakres przedmiotowy klauzuli porządku publicznego
3. Zakres czasowy klauzuli porządku publicznego
4. Istotność naruszenia
5. Konkretyzacja klauzuli porządku publicznego
5.1. Ewolucja konkretyzacji klauzuli porządku publicznego
5.2. Konieczność konkretyzacji klauzuli porządku publicznego
5.3. Wybrane zasady składające się na klauzulę porządku publicznego w świetle poglądów judykatury i doktryny
5.3.1. Ogólnosystemowe zasady prawa
5.3.2. Zasady konstytucyjne 
5.3.3. Zasady prawa cywilnego
5.3.3.1. Ogólne zasady prawa cywilnego
5.3.3.2. Zasady prawa kontraktowego
5.3.3.3. Zasady prawa spadkowego
5.3.4. Zasady prawa rodzinnego i opiekuńczego
5.3.5. Zasady postępowania cywilnego
5.3.5.1. Zasady sądownictwa polubownego
5.3.6. Zasady innych gałęzi prawa
5.3.6.1. Prawo przetargowe
5.3.6.2. Prawo gospodarcze
5.3.7. Zasady wskazane w doktrynie państw obcych
5.4. Wnioski
6. Klauzula porządku publicznego a inne podstawy kwestionowania orzeczeń lub ich uznania lub stwierdzenia wykonalności


Część II
Klauzula porządku publicznego poza kodeksem postępowania cywilnego

Rozdział I. Zagadnienia ogólne
1. Znaczenie § 10 Zasad techniki prawodawczej
2. Funkcja klauzuli porządku publicznego
3. Charakter prawny
4. Zakres przedmiotowy
5. Zakres czasowy
6. Konkretyzacja klauzuli porządku publicznego

Rozdział II. Umowy międzynarodowe
1. Występowanie klauzuli porządku publicznego w wybranych umowach międzynarodowych
1.1. Wybrane umowy multilateralne
1.2. Wybrane umowy bilateralne
2. Interpretacja umów międzynarodowych
2.1. Rodzaje interpretacji
2.1.1. Podział ze względu na cel
2.1.2. Podział ze względu na podmiot dokonujący interpretacji
2.1.3. Podział ze względu na metodę
2.2. Znaczenie Konwencji Wiedeńskiej o prawie traktatów
3. Kwestia definicji legalnej
4. Istotność naruszenia

Rozdział III. Prawo prywatne międzynarodowe
1. Występowanie klauzuli porządku publicznego w prawie prywatnym międzynarodowym
2. Rys historyczny
3. Kwestia definicji legalnej
4. Wykładnia językowa definicji legalnej klauzuli porządku publicznego
5. Istotność naruszenia
6. Skutki zastosowania klauzuli porządku publicznego

Rozdział IV. Europejskie prawo procesowe cywilne
1. Występowanie klauzuli porządku publicznego w europejskim prawie procesowym cywilnym
2. Rys historyczny umieszczenia klauzuli porządku publicznego w europejskim prawie procesowym cywilnym
3. Wykładnia prawa europejskiego
3.1. Ogólne zasady wykładni klauzuli porządku publicznego
3.2. Treść klauzuli porządku publicznego zakreślona przez ETS
3.3. Klauzula porządku publicznego w prawie polskim
4. Kwestia definicji legalnej
5. Istotność naruszenia

Zakończenie

Źródła prawa

Bibliografia

Orzecznictwo

Streszczenie

Summary

30 other products in the same category: